Wij maken gebruik van cookies.
Ja, ik geef toestemmingNee bedankt

Breed assortiment veiligheidsmiddelen

Vanaf € 20,- gratis verzonden

Aangesloten bij Thuiswinkel Keurmerk

Zoeken op artikel
Winkelmandje

Algemene voorwaarden Quick Safety

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen Quick Safety en haar Opdrachtgevers. Gebruikmaking van de Dienstverlening of de koop van Goederen van Quick Safety veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2 Overeenkomst (van opdracht)/ (koop)Overeenkomst): Iedere Overeenkomst tussen Quick Safety en een Opdrachtgever tot het verrichten van Dienstverlening c.q. dropshipping en fulfilment en het verkopen van Goederen, zoals veiligheidsproducten voor thuis, op het werk en onderweg, en alle daaruit voortvloeiende of mee samenhangende Overeenkomsten en/of verbintenissen;  

1.3 Dienstverlening/ Diensten / Werkzaamheden: de door Quick Safety aangeboden Diensten, onder andere bestaande uit dropshipping en fulfilment, alsmede de dienstverlening aan derde waaronder cross-selling verkopen, marketingpromotieactiviteiten met het doel het aanbieden van veiligheidsproducten voor thuis, op het werk en onderweg. 

1.4 Goederen: de door Quick Safety aangeboden producten ten behoeve van de veiligheid voor thuis, op het werk en onderweg, zoals onder andere blusmiddelen, evacuatiemiddelen, BHV- en EHBO benodigdheden, koolstofmonoxidemelders en rookmelders;

1.5 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten en/of die de Goederen afneemt van Quick Safety;

1.6 Werknemer(s): een natuurlijk persoon die werkzaam is voor Quick Safety, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst; 

1.7 Derden: door Quick Safety ingeschakelde partijen voor het uitvoeren van Dienstverlening en/of voor het leveren van de Goederen; 

1.8 Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 17:00 uur; 

1.9 Partijen: Quick Safety en de Opdrachtgever gezamenlijk; 

1.10 Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 

1.11 Dagen: alle kalenderdagen; 

1.12 Overmacht: elke van de wil van Quick Safety onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Quick Safety of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van Quick Safety niet kan worden gevraagd; 

1.13 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, overstromingen, vochtigheid, blikseminslag, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n); 

1.14 Quick Safety: De eenmanszaak “Quick Safety”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54979846.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening en/of levering van Goederen van Quick Safety, alsmede op alle offertes, opdrachten en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Quick Safety zich verbindt of zal verbinden om goederen te leveren en/of Werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Quick Safety voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Quick Safety voor de uitvoering van Dienstverlening en/of de levering van Goederen gebruik maakt van de diensten van Derden. 

2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de Opdrachtgever ook op andere Overeenkomsten tussen Quick Safety en de Opdrachtgever van toepassing zijn. 

2.4 Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.6 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Quick Safety uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7 De beschrijvingen en gegevens die vermeld worden in de catalogi, prospecten, prijslijsten en reclame van Quick Safety zijn slechts informatief en kunnen Quick Safety niet binden. 

2.8 Door Quick Safety genoemde levertermijnen zijn altijd indicatief en kunnen niet als finaal bestempeld worden. 

2.9 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 september 2019. 

2.10 Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen Partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) Overeenkomsten tussen Quick Safety en de Opdrachtgever. 

2.11 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Quick Safety gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht. 

2.12 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.13 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

3.1 De Offerte heeft een geldigheidsduur van 2 maanden en kan door Quick Safety op ieder moment ingetrokken worden.

3.2 Quick Safety kan de Opdrachtgever verplichten tot een aanbetaling van 50% van de totale offerteprijs. 

3.3 De Opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan totstandkoming van de Overeenkomst alle relevante gegevens, die voor het uitgeven van de offerte en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, volledig en correct te verschaffen, op grond waarvan Quick Safety een offerte aan de Opdrachtgever zal doen en – in geval van een opdracht – daaraan uitvoering zal geven. De opdracht of Overeenkomst tussen Quick Safety en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever of derde schriftelijk akkoord gaat met een (schriftelijke) Offerte van Quick Safety.

3.4 Quick Safety is niet gebonden aan typefouten en/of spellingsfouten in Overeenkomsten en/of offertes tussen Quick Safety en de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor aanbiedingen die op de website van Quick Safety worden gedaan. 

3.5 Een offerte of aanbieding vervalt wanneer het betreffende Goed niet (meer) beschikbaar is. 

Artikel 4. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst

4.1 In de Overeenkomst wordt, voor zover relevant, de wijze waarop deze door Quick Safety wordt uitgevoerd of de gekochte Goederen genoemd en het daarvoor door de Opdrachtgever aan Quick Safety verschuldigde bedrag opgenomen. 

4.2 De Overeenkomst tussen Quick Safety en Opdrachtgever betreft, wat betreft de Dienstverlening, een inspanningsverplichting, waarbij Quick Safety de specifieke eisen van het vakmanschap die de Dienstverlening met zich meebrengt naar beste inzicht en vermogen in acht zal nemen. 

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Quick Safety het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden.

4.4 De aanvraag voor Dienstverlening of de afname van Goederen door Opdrachtgever, wordt geacht gedaan te worden door een bevoegd persoon/vertegenwoordiger van Opdrachtgever. Indien blijkt dat de aanvraag niet door een bevoegd persoon is gedaan, dan ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. 

4.5 Quick Safety verricht haar Dienstverlening tijdens kantooruren. Indien buiten kantooruren gewerkt dient te worden, dan kan Quick Safety hiervoor extra kosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever. 

4.6 De levering van Diensten of Goederen kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van Quick Safety. Waar hieronder wordt gesproken van levering is mede begrepen de gedeeltelijke levering. 

4.7 Indien leveringstermijnen zijn afgesproken, dan kunnen deze termijnen nimmer als fatale termijnen worden gezien. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Quick Safety schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn, van minimaal 14 dagen, te stellen om alsnog uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst. 

Artikel 5. Meerwerk 

5.1 Quick Safety behoudt zich het recht voor meer Werkzaamheden dan vermeld in de Overeenkomst uit te voeren en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst.

5.2. Meerwerk zal meegenomen worden op de eerstvolgende factuur. 

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Indien de Opdrachtgever een consument is, dan geldt hetgeen in dit artikel is opgenomen betreffende het herroepingsrecht. 

6.2 De Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Goed gedurende een termijn van 14 dagen na aankoop te ontbinden. Deze termijn gaat in de dag nadat de Opdrachtgever het Goed heeft ontvangen. 

6.3 De Opdrachtgever dient gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het Goed. 

6.4 De Opdrachtgever kan gebruikmaken van het herroepingsformulier dat is opgenomen op de website van Quick Safety. 

Artikel 7. Annulering van de Overeenkomst

7.1 Indien de Opdrachtgever de start van de overeengekomen Dienstverlening uitstelt, of indien de Opdrachtgever de overeengekomen Dienstverlening geheel annuleert, dan heeft Quick Safety recht op vergoeding van de gemaakte kosten en een percentage van het overeengekomen honorarium voor de Dienstverlening. Deze vergoeding wordt als volgt berekend: 

- Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50%
- Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75%
- Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100%

7.2 Indien de Opdrachtgever de start van de overeengekomen levering van Goederen uitstelt, of indiende Opdrachtgever de overeengekomen levering geheel annuleert, dan heeft Quick Safety recht op vergoeding van de gemaakte kosten. 

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 Indien Werknemers van Quick Safety werkzaam zijn op een locatie die eigendom is of in het beheer is van de Opdrachtgever, dan draagt de Opdrachtgever zorg voor een werkomgeving die voldoet aan de wettelijke voorschriften, waaronder met betrekking tot veiligheid. Opdrachtgever is verplicht Quick Safety mondeling of schriftelijk te informeren over eventuele gevaarlijke situaties of locaties.  

8.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever inzage te verschaffen, wanneer nodig, in alle technische documentatie, noodzakelijk voor de uitvoering van de Dienstverlening, levering van Goederen, evenals de rapporten van de inspectie van het materiaal, tenzij Partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.  

8.3 Voor de aanvang van de Dienstverlening dient Opdrachtgever Quick Safety te informeren over de noodzakelijke kenmerken met betrekking tot de temperatuur, de vochtigheid, de windtocht, de water- en elektriciteitsleidingen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of levering van goederen.

8.4 Voor de aanvang van de Dienstverlening, dient Opdrachtgever de bezoekers en personeel

op de locatie waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd te informeren over de Werkzaamheden en de bevoegdheden van de Werknemers van Quick Safety. 

8.5 In geval dat er bijzondere veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen bij het betreden van de ruimtes waar het materiaal zich bevindt, dan dient de Opdrachtgever de Dienstverlener hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingstermijn van facturen betreft 14 dagen.

9.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW, verzendkosten en eventuele andere in het kader van de Dienstverlening te maken kosten, tenzij anders overeengekomen. 

9.3 Quick Safety heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Quick Safety zal de Opdrachtgever schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

9.4 Indien de Opdrachtgever een factuur betwist, dan dient de Opdrachtgever dit binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan Quick Safety kenbaar te maken. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

9.5 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat schriftelijke aanmaning. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Quick Safety verschuldigd, bovenop de wettelijke rente.

9.6 Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt. Dit betreft zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten. Deze kosten zijn verschuldigd zodra Quick Safety voor het uitstaande bedrag de hulp van een derde inschakelt. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 250,00 indien het een zakelijke Opdrachtgever betreft. In het geval van een Opdrachtgever die consument is, bedraagt het minimumbedrag € 40,00. 

Artikel 10. Garantie

10.1 De garantie van Quick Safety is van toepassing wanneer verborgen gebreken verschijnen bij normale werkingsvoorwaarden en correcte gebruiksvoorwaarden van de Goederen. De garantietermijn is 1 jaar. Wanneer de garantietermijn van de leverancier langer is geldt deze termijn. Voor de werkwijze in geval van garantie verwijst Quick Safety naar haar website. 

10.2 De garantie geldt alleen voor Goederen die onder de garantie vallen. Het Goed wordt hersteld of vervangen door Quick Safety of de leverancier. 

10.3 De garantie is uitgesloten in geval van Overmacht of een niet aan Quick Safety toe te rekenen tekortkoming. 

10.4 Quick Safety zal de Goederen herstellen of vervangen op zijn kosten, wanneer dit gebrek zich voordoet binnen zes maanden vanaf de datum van ontvangst van de Goederen. De Opdrachtgever moet Quick Safety schriftelijk op de hoogte brengen van een mogelijk gebrek van het Goed. 

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1 Quick Safety beschikt over een klachtenprocedure. Iedere klacht wordt conform deze klachtenprocedure afgehandeld. Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijst Quick Safety naar haar website. 

Artikel 9. Retentierecht

9.1 Ten aanzien van de Goederen en Diensten die niet vooraf in de webshop zijn betaald, is sprake van een retentierecht tot algehele voldoening van de aankoopprijs door de Opdrachtgever. 

9.2 De betreffende Goederen mogen niet door Opdrachtgever worden doorverkocht of verpand worden. 

9.3 De Goederen blijven eigendom van Quick Safety tot Opdrachtgever het volledige bedrag heeft betaald. 

9.4 Indien beslag wordt gelegd op Goederen waarop het retentierecht van toepassing is, dan dient Opdrachtgever Quick Safety hiervan direct op de hoogte te stellen. 

9.5 De Opdrachtgever is verplicht om de Goederen waarop het retentierecht van toepassing is te verzekeren tegen onder andere brand, waterschade en diefstal. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

10.1 Bij de uitvoering van de Dienstverlening en de levering van Goederen zal Quick Safety alle redelijkerwijs van Quick Safety te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. 

10.2 Quick Safety is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Quick Safety kenbaar behoorde te zijn.

10.3 Quick Safety is niet aansprakelijk voor alle door de Opdrachtgever geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Quick Safety dan wel door Quick Safety ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

10.4 Indien Quick Safety, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Quick Safety voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 5.000,- exclusief BTW.

10.5 De Opdrachtgever vrijwaart Quick Safety tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Quick Safety krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

10.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Quick Safety berust bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 11. Opschorting

11.1 Quick Safety is gerechtigd om de uitvoering van de Dienstverlening en/of de levering van de Goederen op te schorten indien de Opdrachtgever zijn of haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet, of niet volledig, nakomt. 

11.2 Quick Safety is gerechtigd om de overeenkomst per direct te ontbinden in het geval Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien Quick Safety door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Quick Safety tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens de Opdrachtgever is gehouden. 

12.2 Een niet aan Quick Safety toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

12.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Quick Safety, noch de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. De verplichting van Quick Safety tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Quick Safety jegens de Opdrachtgever tot enige schade- of voordeelvergoeding gehouden is.

Artikel 13. Bewijs

13.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Quick Safety gesloten Overeenkomst zijn - behoudens tegenbewijs met alle middelen - administratieve gegevens van Quick Safety beslissend.

13.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen de Opdrachtgever en Quick Safety de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 14. Klachten

14.1 Quick Safety zal de Overeenkomst met de Opdrachtgever uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid en conform de in de branche geldende maatstaven.

14.2 Klachten over de wijze waarop Quick Safety de Overeenkomst met de Opdrachtgever uitvoert dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontstaan schriftelijk aan Quick Safety te worden gemeld.

14.3 Klachten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten. 

Artikel 15. Toepasselijk recht 

15.1 Op alle met Quick Safety gesloten Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Bij enig geschil ten gevolge van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil. 

Artikel 16. Wijziging 

16.1 Quick Safety is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van  Quick Safety zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.  

Artikel 17. Reparatieclausule nietigheden

17.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

17.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. 

17.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. 

© Quick Safety, 2019