Wij maken gebruik van cookies.
Ja, ik geef toestemmingNee bedankt

Breed assortiment veiligheidsmiddelen

Vanaf € 20,- gratis verzonden

Aangesloten bij Thuiswinkel Keurmerk

Zoeken op artikel
Winkelmandje

Privacyverklaring Quick Safety   

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.quick-safety.nl/, alsmede bij de dienstverlening van Quick Safety.

Quick Safety respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met deze informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Quick Safety aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens Quick Safety van u verwerkt en wat Quick Safety met deze persoonsgegevens doet.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik wenst te maken van het contactformulier op de website, dan vraagt Quick Safety u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Quick Safety en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen door Quick Safety worden gebruikt om u te informeren over de  producten en  diensten. Dit gebeurt enkel wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. U kunt het ontvangen van de mailingen van Quick Safety te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Quick Safety. De  persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij Quick Safety daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Quick Safety.

De persoonsgegevens 

Quick Safety verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op de website:  

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Onderwerp van het bericht (kan persoonsgegevens bevatten); 
  • Het bericht (kan persoonsgegevens bevatten);

De AVG-grondslagen

Quick Safety verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

Grondslag 1 - Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens van ZZP’ers die worden ingehuurd, vind plaats op basis van de grondslag “noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen”. 

Het gerechtvaardigd belang betreft het verrichten van de bedrijfsactiviteiten, meer specifiek het voeren van de registratie van de uren die gewerkt worden door deze ZZP’ers. 

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang; het is onmogelijk om de betreffende betrokkenen werkzaam te hebben zonder deze informatie te verwerken. Daarnaast is er geen andere, minder nadelige manier, mogelijk om het doel te bereiken. 

De afweging van de belangen is gemaakt en in het voordeel van Quick Safety uitgevallen. 

Grondslag 2 – Toestemming 

Quick Safety vraagt toestemming aan haar opdrachtgevers voor het gebruik van (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In de offerte/ opdrachtbevestiging is de volgende alinea opgenomen: 

“Verwerking van uw (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst is noodzakelijk. Door middel van het verstrekken van de opdracht aan Quick Safety en/of het plaatsen van een order bij Quick Safety, gaat u akkoord met deze verwerking van uw (persoons-)gegevens.” 

Deze toestemming wordt door de opdrachtgevers vrijelijk gegeven, door ondertekening van de opdrachtbevestiging c.q. offerte c.q. doordat schriftelijk akkoord wordt gegeven op de opdrachtbevestiging. Ook wordt de toestemming ondubbelzinnig gegeven: de opdrachtgever tekent voor akkoord en stuurt de offerte c.q. opdrachtbevestiging retour naar Quick Safety c.q. geeft aan dat de offerte c.q. opdrachtbevestiging akkoord is. 

In bovenstaande alinea wordt de opdrachtgever duidelijk geïnformeerd over het doel waar de toestemming voor wordt gevraagd. De identiteit van Quick Safety is tevens in de offerte c.q. opdrachtbevestiging vermeldt. 

Grondslag 3 - Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Ten derde vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst. 

Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk de verkoop van de producten aan de opdrachtgever en/of levering van de diensten aan de opdrachtgever. 

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard.

Uw persoonsgegevens worden door Quick Safety verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening of verkoop. Als u het contactformulier op de website invult, of Quick Safety een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Quick Safety toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

De bewaartermijnen

Quick Safety voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Quick Safety bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening. 

Het register van verwerkingsactiviteiten

Quick Safety heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld.  

De beveiligingsmaatregelen 

Quick Safety heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt Quick Safety onder andere gebruik van beveiligde computers en software. 

Uw rechten 

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage;
  • Recht op rectificatie en aanvulling;
  • Recht op vergetelheid;
  • Recht op beperking van de verwerking;
  • Recht van bezwaar

Quick Safety heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar rob@quick-safety.nl. Quick Safety zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren. 

Cookies 

Op de website van Quick Safety worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doet Quick Safety voor statische doeleinden om het gebruik van de website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Quick Safety gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruik wordt. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Quick Safety heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Quick Safety en op de website.  Quick Safety kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Bekijk de verschillende bijlagen:

Het register van verwerkingsactiviteiten
Beveiligingsmaatregelen
De verwerkersovereenkomsten
De rechten van de betrokkenen
Protocol datalekken
Rapport verantwoordingsplicht

© Quick Safety 2019